Охтирська Загальноосвітня школа №8

ЦЕ ВРЯТУЄ ВАШЕ ЖИТТЯ! (Інформація щодо безпечних укриттів)

НУШ 5 клас

Із 1 вересня 2022 року 5 клас приймає естафету впровадження реформи НУШ. На учасників освітнього процесу чекають суттєві зміни в освітньому процесі, опанування нових підходів до навчання та ще безліч інновацій!

Педагоги працюють за новим Державним стандартом базової середньої освіти та Типовою освітньою програмою для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

Перехід із початкової школи до середньої є найбільш стресовим для школярів. Тому з метою врахування вікових та індивідуальних особливостей розвитку учнів, новим Держстандартом визначено цикли здобуття базової середньої освіти:

 • адаптаційний цикл – 5-6 класи;
 • цикл базового предметного навчання – 7-9 класи.

Метою нової школи є різнобічний розвиток особистості, яка прагне до самовдосконалення та навчання впродовж життя. Учні опанують наступні наскрізні вміння та ключові компетентності:

  • вільне володіння державною мовою;
  • спілкування рідною (в разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
  • математична компетентність;
  • компетентність в галузі природничих наук, техніки і технологій;
  • інноваційність;
  • екологічна компетентність;
  • інформаційно-комунікаційна компетентність;
  • навчання впродовж життя;
  • громадянські та соціальні компетентності;
  • культурна компетентність;
  • підприємливість і фінансова грамотність.

Вимоги до здобувачів освіти

До навчання у базовій середній школі допускаються учні, які досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти. Це має бути підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти).

Що робити, якщо учень не має результатів річного оцінювання з будь-яких предметів? У цьому випадку він має пройти відповідне оцінювання впродовж першого семестру нового навчального року. Для цього в закладі освіти створюється комісія, затверджується її склад, графік проведення оцінювання та перелік завдань із навчальних предметів.

Форми організації освітнього процесу

Форми організації освітнього процесу у школі визначені педагогічною радою та відображені в освітній програмі.

Із урахуванням запитів батьків та наявних можливостей у закладі можуть бути визначені різні форми здобуття освіти (сімейна, індивідуальна, дистанційна, екстернат тощо).

Оцінювання здобувачів освіти у 5 класі здійснюється відповідно до методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2022 р. № 289.

Оцінювання результатів навчання учнів зорієнтоване на сформовані ключові компетентності та наскрізні вміння згідно з вимогами Держстандарту. Основними видами оцінювання є поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

Поточне та підсумкове оцінювання здійснюють із застосуванням основних форм та способів:

 • усної (індивідуальне, групове та фронтальне опитування);
 • письмової, зокрема графічної (діагностичні, самостійні та контрольні роботи, тестування, організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, графіками, схемами, контурними картами тощо);
 • цифрової (тестування в електронному форматі);
 • практичної (виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проєктів, виготовлення виробів, роботи з біологічними об’єктами, хімічними речовинами тощо).

Річне оцінювання здійснюється за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку.

Електронні версії підручників для 5 класу НУШ доступні за посиланням.